Privacy policy


Mijnschoolinfo heeft als doelstelling de interactieve online communicatie tussen scholen en ouders van leerlingen op allerlei mogelijke manieren te faciliteren. De bijbehorende privacy policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten vertrouwelijkheid en veiligheid. In dit document wordt de privacy policy toegelicht. Mocht u na het lezen ervan nog vragen hebben schroom dan niet contact op te nemen via info@mijnschoolinfo.nl.

Organisatie
 Mijnschoolinfo is een handelsnaam van Arcamax BV, gevestigd in Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 530 86 740. Mijnschoolinfo is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 148 51 50.

Opslag gegevens
 Hier volgt eerst een opsomming van de verschillende soorten gegevens die opgeslagen worden. De daarop volgende secties gaan in op wie de gegevens vervolgens weer mogen inzien.

Persoonsgegevens
 Om gebruik te kunnen maken van Mijnschoolinfo krijgt iedere gebruiker een account. Dit account is gekoppeld aan 1 school waar de gebruiker als schoolmedewerker, ouder of leerling mee verbonden is. Na het registreren op mijnschoolinfo kunnen gebruikers persoonsgegevens invullen en per item aangeven wie de informatie mag inzien: alleen de schoolmedewerkers of alle gebruikers.

De persoonsgegevens van gebruikers zullen door de medewerkers van Mijnschoolinfo niet worden ingezien tenzij de gebruiker hiertoe uitdrukkelijk toestemming vraagt ten behoeve van supportkwestie. Alle medewerkers moeten hiervoor een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Instellingen/cookies
 Om gebruik te maken van mijnschoolinfo dient de browser op de computer van de gebruiker cookies van Mijnschoolinfo te accepteren. In de cookies worden sessiegegevens opgeslagen zoals een gebruikersidentificatie en laatst gebruikte instellingen.

De instellingen die in cookies op de browser opgeslagen worden, worden ingezet om het gebruiksgemak te verhogen. Zo hoeft niet elke keer opnieuw de gebruikersnaam te worden ingevoerd en worden bepaalde keuzes onthouden voor een volgend bezoek aan die pagina.

Verkeersgegevens
 Voor elke interactie met Mijnschoolinfo worden een aantal gegevens naar een logfile geschreven. Dit zijn de bezochte pagina en het type browser, en technische gegevens zoals het ip adres, database statements en de tijd die de interactie in beslag nam.

De verkeersgegevens/logfiles worden door Mijnschoolinfo geanalyseerd op het optreden van systeemfouten en performance-issues, met als doel de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van mijnschoolinfo te verbeteren.

Gebruik gegevens door gebruikers zelf
 Het opslaan van gegevens gebeurt ten behoeve van de gebruikers. Hiermee worden zowel schoolmedewerkers als ouders en leerlingen bedoeld. Gebruikers zijn niet verplicht om persoonsgegevens in te vullen. Het is echter wel in het belang van de schooladministratie als gebruikers de eigen gegevens up-to-date houden, waarna de school de gegevens in het administratiesysteem kan importeren. Daarnaast hebben ouders de keus om (een deel van) de gegevens ook open te stellen richting andere ouders. Op deze manier vervangt Mijnschoolinfo de "klassenadressenlijst" die vaak op papier wordt verstrekt aan de ouders. Bij het maken van (speel/verjaardag) afspraakjes hoeven dan geen gegevens meer te worden uitgewisseld maar kan het adres of telefoonnummer gewoon worden opgezocht op de site.

Gebruik/inzien gegevens door derden

Mijnschoolinfo zal de opgeslagen gegevens nooit aan derden verschaffen, tenzij wij door wettelijke bepalingen verplicht zijn dit te doen. De enige partijen die in een of andere vorm toegang hebben tot de gegevens zijn de gebruikers zelf (schoolmedewerkers, ouders) en Mijnschoolinfo.

Verwijderen van gegevens

Gebruikers kunnen op elk moment zelf hun persoonsgegevens en/of cookies verwijderen. Mijnschoolinfo verwijdert alleen dan gegevens van indien hiertoe een verzoek wordt gedaan door de schooldirectie en wanneer dit het gevolg is van het synchroniseren van gegevens met het Leerling Administratie Systeem.

Contractopzeggingen
 In het geval van een contractopzegging verwijdert Mijnschoolinfo alle gegevens van alle aan dat contract verbonden gebruikers, tenzij een gebruiker nog verbonden is met een andere school. De verkeersgegevens/logfiles worden door Mijnschoolinfo na bovengenoemde analyse verwijderd.

Aanpassen privacy policy
 Het is mogelijk dat deze privacy policy in de toekomst aanpassingen ondergaat. Veranderingen zullen aan de gebruilkersgroep gecommuniceerd worden via nieuwsbrieven.

Vragen?
 Stuur uw vraag naar info@mijnschoolinfo.nl.

Informatie van de website van Mijnschoolinfo december 2014