Onderwijs

Op deze pagina vindt u meer informatie over het onderwijs op de Tijo van Eeghenschool. In de kopjes hiernaast kunt u de onderwerpen aanklikken waar u meer informatie over wilt.

Het uitgangspunt van onze school is het geven van onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving. Dat de kinderen met plezier naar school gaan, beschouwen wij als een voorwaarde voor een optimale ontplooiing. De sociale emotionele ontwikkeling is daarmee de basis voor ons onderwijs. Onder het leren verstaan wij niet alleen de basisvakken rekenen en taal maar ook de creatieve ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld om ons heen (wereldoriëntatie). Bij de hele ontwikkeling staat de 'zorg' centraal. Zorg voor onze leerlingen maar ook voor elkaar.

Dit hebben wij samengevat tot het "Tijo Huis"

 Onze kernwaarden zijn:

 1. Zien en gezien worden
  Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Hiervoor hanteren wij duidelijke regels en afspraken. Volwassenen en kinderen dragen samen verantwoordelijkheid voor een goede sfeer op school. Ieders mening telt, we luisteren naar elkaar.
  Ook in het leerproces speelt de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een grote rol. Kind en leerkracht zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het leren. Hierbij vinden wij het belangrijk om de talenten in kinderen te ontdekken.  Dit kunnen cognitieve, sociale, sportieve of creatieve talenten zijn.
 2. Betrokkenheid
  De lessen vinden plaats met aandacht voor de leefwereld van onze leerlingen. De link tussen leerstof, de eigen wereld en de toekomst van kinderen vergroot deze betrokkenheid. Hierbij maken wij gebruik van aantrekkelijke leermiddelen, multimedia, verhalen en de leefomgeving rond de school. Hierdoor ontstaat een “rijke leeromgeving”.
 3. Betekenisvol
  De leerstof die aangeboden wordt heeft een relatie met het leven van de kinderen in en buiten de school en zorgt voor een stevige basis voor het vervolgonderwijs.
 4. Kwaliteit
  De basisvakken rekenen en taal zijn gericht op goede resultaten en hoge verwachtingen die bij de ontwikkeling van de leerling passen. Naast deze cognitieve vakken wordt ook kwaliteit gezocht in wereldoriëntatie en creatieve vakken.
  Kwaliteit wordt van leerlingen gevraagd maar ook van ons als teamleden in onze blijvende ontwikkeling in ons vak.
 5. Onderzoeken en ontdekken
  Door het scheppen van een betekenisvolle leeromgeving nodigen wij kinderen uit tot het stellen van vragen. Het proces om tot de beantwoording van een vraag te komen is hierbij net zo belangrijk als het antwoord zelf.  Hierdoor wordt de onderzoekende houding van leerlingen gestimuleerd en kunnen zij zich voorbereiden op vragen in de toekomst waar niet direct het antwoord voorhanden is. 
 6. Samenwerken
  Kennis verwerf je niet alleen. Door middel van samenwerken komen we tot nieuwe ideeën, inzichten en andere (betere) oplossingen. Dit geldt binnen alle lagen van de school. Leerlingen en leerkrachten onderling, leerlingen en leerkrachten, leerkrachten en ouders. Samen zijn we verantwoordelijk voor elkaar en onze school.