De leerlingenzorg op de Tijo van Eeghenschool

Acht jaar zorg
 
Vanaf het eerste moment dat uw kind onze school binnenkomt wordt de zorg, die in de meeste gevallen acht jaar is aan ons toevertrouwd. Voor ons een uitdagende taak!
 
Groep 1-2  kleuterperiode
De leerkrachten van groep 1-2 schatten in op welk niveau een kind binnenkomt en kijken hoe het zich ontwikkelt (informatie kinderopvang en het intakeformulier welke de ouders hebben ingevuld en besproken met de leerkrachten). Er wordt gekeken naar sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling en motorische ontwikkeling. De leerkrachten gebruiken de kleuterobservatie PRAVOO voor het registreren van de observaties.
Tijdens de 10-minutenavonden wordt deze besproken. In groep 2 wordt naast de PRAVOO de CITO rekenen / taal met u besproken.
 
Vóór een kind naar groep 3 gaat, kijken we of het er aan toe is en of het ook voldoet aan een aantal criteria met betrekking tot soc. emotionele ontwikkeling, lees-, schrijf- en rekenvaardigheden.
 
Groep 3
In deze groep leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Het spreekt voor zich dat we de kinderen hier nauwlettend volgen en hulp bieden zodra dat aan de orde is. We gebruiken hiervoor zowel methode gebonden toetsen van Wereld in Getallen (rekenen), Veilig leren lezen en het Cito leerlingvolgsysteem.
 
Groepen 4 t/m 8
In de jaren na groep 3 blijven we de leerlingen nauwgezet volgen in hun ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we zowel toetsen die bij de methodes horen als toetsen die deel uitmaken van het zgn. leerlingvolgsysteem.

Zorg in de groep
Op elke school zijn leerlingen die het tempo te snel of te langzaam vinden of die problemen ervaren bij het opnemen van de leerstof. Op de Tijo van Eeghenschool ontvangen de leerlingen die extra zorg nodig hebben deze in de groep. Leerkrachten kunnen daarbij ondersteuning krijgen van de intern begeleider. De Intern begeleider is specialist in leerlingenzorg. De intern begeleider helpt met analyseren, doet eventueel extra onderzoek en ondersteunt de leerkracht bij het maken van groepsplannen of individuele handelingsplannen voor bepaalde leerlingen.
 
Pluskinderen
Als het hoogste van de drie niveaus die wij standaard bieden niet voldoende uitdaging biedt hebben wij het volgende aanbod:
• Cursus Spaans
• Newswise
• andere / moeilijkere leerstof (Rekentoppers/ Rekentijgers)
• Wereldoriëntatie op niveau met “eigen” onderzoeksvraag.
• Rekenspellen circuit

De komende jaren staat centraal dat wij ons willen verdiepen in de pluskinderen met als doel een volwaardig aanbod voor pluskinderen en hoogbegaafden leerlingen.