Ons onderwijs

Missie
Het uitgangspunt van onze school is het geven van onderwijs in een betekenisvolle omgeving.  Dat de kinderen met plezier naar school gaan, beschouwen we als een voorwaarde voor een optimale ontplooiing. Daarbij richten we ons zowel op het cognitieve leren, het creatieve leren, als op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Visie
In de eerste plaats is de school er om de leerlingen in hun leerproces te begeleiden. Onder leren verstaan we niet alleen kennis verwerven, maar ook leren je creativiteit te ontwikkelen, het ontdekken en onderzoeken van de wereld om je heen,  omgaan met emoties en het vergroten van sociale vaardigheden. In de bovenbouw verschuift het accent steeds meer naar de intellectuele, verstandelijke vorming, teneinde een zo goed mogelijke startpositie te verwerven ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

We hanteren het leerstofjaarklassensysteem, maar geven het kind daarbinnen ruimte om zich naar eigen mogelijkheden te ontplooien. De basisvakken rekenen en taal zijn gericht op goede resultaten en hoge verwachtingen die bij de ontwikkeling van de leerling passen.
Vanuit onze professie als leerkrachten betrekken wij ouders bij onze school en onze manier van werken. Ouders zijn hierin een gesprekspartner over de ontwikkeling van hun kind.

Ontwikkeling van de kinderen

De Tijo van Eeghenschool werkt voor de vakken rekenen en taal met actuele methodes. Deze zijn met zorg door het team gekozen waarbij rekening is gehouden met onze populatie van leerlingen. Dagelijks is er aandacht voor rekenen en taal op het rooster.

Een voorwaarde voor een goede cognitieve ontwikkeling is dat een leerling goed in zijn/ haar vel zit. De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen vinden wij dan ook de basis voor ons onderwijs. Hierbij werken wij met Rots en Water, een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. In het kopje Rots en Water op deze website vindt u meer informatie hierover.

Naast de vakken Rekenen en Taal is er aandacht voor de wereldorientatievakken (aardrijkskunde, geschiendenis, natuur), techniek, Engels, de beeldende vorming vakken, kunst en cultuur en gymnastiek. Een aantal van deze vakken staan op het rooster en andere vakken komen in de vorm van projecten door het schooljaar heen aan de orde. De invulling van deze vakken kan per leerjaar verschillen.

Groepshandelingsplan.

Voor de vakken rekenen, taal en lezen wordt gewerkt met een groepshandelingsplan (GHP). In een groepsplan GHP staat beschreven welke maatregelen (werken aan de instructietafel, 1, 2 of 3 sterren rekenopdrachten, etc) en doelen er nodig zijn om het kind een passende ontwikkeling door te laten maken. Alle kinderen staan vermeld in het GHP. De voortgang wordt besproken tijdens de overleggesprekken tussen de leerkracht en de intern begeleider (4/5x per jaar).

Wanneer de aangeboden hulp niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, wordt gezamenlijk gekozen voor een andere mogelijkheid om de leerling te helpen. De leerkracht en de intern begeleider kunnen daarbij ondersteuning krijgen van een Opvoedpoli. De te volgen stappen worden dan met de ouders besproken op een ouderavond of na schooltijd d.m.v. een afspraak. 

Wordt er ook hulp gegeven als kinderen niet goed mee kunnen komen met lezen?

Op onze school werken we al enkele jaren met RALFI –lezen.  Als wij zien dat een leerling ondersteuning nodig heeft  bij het lezen zetten wij RALFI- lezen in. Wij bespreken met u als ouder wat dit impliceert en wat de school van u als ouder verwacht. Samen ergens aan werken geeft een goed gevoel. Vorderingen worden bijgehouden en aan u bericht.

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong 

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, meerbegaafden of hoogbegaafden (let op! dit laatste  mag alleen alszodanig gekwalificeerd worden als dit gediagnosticeerd is door een Psycholoog NIP  en het I.Q. boven de 130 ligt). 

Met de aanschaf van de nieuwe Taal  en  Rekenmethode hebben wij rekening gehouden dat deze geschikt moet zijn voor alle leerlingen. Onze methode Wereld in getallen 4 en Taal op Maat pretendeert  voor de betere rekenaars uitdaging te scheppen.

Aan welke doelstellingen moet worden voldaan kunt u vinden in de brochure ‘Kerndoelen Basisonderwijs’ van het ministerie van OC&W. Deze brochure kunt u downloaden vanaf het internet http://www.minocw.nl/kerndoelen/index.html of aanvragen via postbus 51.