Overgang PO-VO

Hoe zit het met het schooladvies  richting voortgezet onderwijs?

Bij de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs staat het schooladvies  van uw kind centraal.

Wie of wat bepaalt het schooladvies?

De toelatingsprocedure* is gemaakt door het  RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg). Deze regels gelden voor alle scholen (PO en VO) in Zuid-Kennemerland.

Het gaat bij de toelating tot het voorgezet onderwijs om onderstaande zaken :

Verwijzingsprocedure PO-VO op de Tijo

Jaarlijks wordt in een overleg tussen de groepsleerkrachten van de groepen 6,7,8, de intern begeleider en de directeur gekeken wat op basis van de toetsgegevens en de onderwijsbehoefte de beste verwijzing voor de leerling zal zijn. Deze bevindingen zijn de basis voor het VO advies. In november krijgen de leerlingen een voorlopig advies waarna in februari een definitief advies volgt.

De school kent in veel gevallen uw kind al jaren. De kennis van uw kind wordt vastgelegd op school. Uw kind ontvangt dus een advies dat  bij haar / hem past. Daarbij wordt gekeken naar:

Hoe zij/ hij leert, zelfstandigheid, omgang met de ander, welke hulp zij/hij nodig heeft bij het leren, concentratie en hoe het huiswerk verloopt.

Bij het advies zijn de scores Cito LLVS van Rekenen en Begrijpend lezen belangrijk. Het gaat dan om deze toetsen. Rekenen vanaf eind  groep 6 t/m begin groep 8. Begrijpend lezen vanaf midden  groep 6 t/m begin groep 8.

De school vult de scores voor deze toetsen per vak in en rekent uit wat de gemiddelde score is. Dat gemiddelde wordt gekoppeld aan het “uitstroomprofiel” voor rekenen en begrijpend lezen.

NIO bandbreedtes

Overleggebied

Toelaatbaar

Praktijk en achterstanden

75 t/m  80

55 t/m 80

Vmbo beroepsgericht LWOO

75 t/m  80

80 t/m 96

Vmbo beroepsgericht

75 t/m  80

80 t/m 96

Vmbo TL / LWOO

84 t/m  96

97 t/m 104

Vmbo TL

94 t/m  96

97 t/m 104

Havo

102 t/m 104

105 t/m 113

VWO

109 t/m 113

114 en hoger

Meer informatie over ovestrap van PO naar VO, de verwijzingen,  VO scholen en inschrijvingsprocedures kunt u vinden op www.brugweb.nl