Pesten en Plagen

Om te kunnen zorgen voor een fijne en veilige leeromgeving is het belangrijk dat gedragsregels een belangrijke plek krijgen binnen de school. Dit vormt de basis van hoe we met elkaar om willen gaan. Door deze duidelijk te formuleren kunnen we bij het constateren van ongewenst gedrag wijzen op de gemaakte afspraken.
Op De Tijo van Eeghenschool hebben we vijf gedragsregels vastgesteld die gelden voor de hele school:

1. Spreek rustig uit wat je voelt, dan weet iedereen wat je bedoelt
2. De omgeving dat zijn wij, daar hoor ik ook bij
3. Heeft er iemand problemen of verdriet? Help dan als je dat ziet
4. Respect=aardig=cool
5. Ik voel me fijn, in de school en op het plein.

Om deze regels actueel en levend te houden, zal ieder schooljaar starten met een schoolbreed thema over sociale vaardigheden, waarbij het gedrag, dat verbonden is aan deze regels, een belangrijke plek krijgt. In januari, na de kerstvakantie, worden de regels nogmaals onder de aandacht gebracht.
Binnen de groep is het mogelijk om ook op andere momenten structureel aandacht te besteden aan sociale vaardigheden en gedrag. De IB-er en de sociaal emotioneel begeleider beschikken over diverse methodes die in de klas ingezet kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over het pestprotocol