Tijdens de hele schoolperiode worden leerlingen in hun ontwikkeling gevolgd. Dit gebeurt door middel van observaties en het afnemen van toetsen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten toetsen namelijk; methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen.
Methode gebonden toetsen
Methode gebonden toetsen horen bij een methode die wij in de groep gebruiken. Bij deze methode horen toetsen. Deze toetsen kunnen op verschillende manieren worden ingezet namelijk voorafgaand aan een hoofdstuk of ter afsluiting ervan. Bij de rekenmethode worden een aantal toetsen afgenomen voorafgaand aan een nieuwe hoofdstuk. Door het toetsen van leerlingen kunnen wij inzicht krijgen in de kennis van de leerlingen. Op basis hiervan delen wij de lessen in. Zo zullen leerlingen die een onderdeel al beheersen andere taken krijgen en kunnen wij zien aan welke onderdelen extra aandacht besteed moet worden. Bij toetsen na afloop wordt gekeken of de stof die de afgelopen periode is behandeld ook door een leerling wordt beheerst. Mocht uit deze toets blijken dat een leerling een onderdeel nog niet (helemaal) beheerst kan remediërende stof worden ingezet.
CITO toetsen
Naast de methode gebonden toetsen gebruiken wij ook het Cito leerlingvolgsysteem (lvs). Dit zijn een aantal methode onafhankelijk toetsen die jaarlijks in jan/ februari en/of  juni worden afgenomen in alle groepen. Deze toetsen zijn landelijk genormeerd. Met het Cito lvs volgen wij door de hele schoolperiode heen de ontwikkeling van de leerlingen. Met deze gegevens maken wij trendanalyses en dwarsdoorsnedes en kunnen wij groepen en andere scholen over meerdere schooljaren met elkaar vergelijken. Jaarlijks worden de gegevens van het Cito lovs doorgestuurd naar ons bestuur Salomo en de inspectie.
De Cito gegevens worden weergeven in de volgende scores:
  • I = goed (0-20% scoort hoger)
  • II= ruim voldoende (20-40% scoort hoger)
  • III=voldoende (40-60% scoort hoger)
  • IV= onvoldoende (60-80% scoort hoger)
  • V = zwak (80-100% scoort hoger)
De cito lvs gegevens worden in het rapport verwerkt en besproken tijdens de rapportgesprekken. Als ouder heeft u zo inzicht in de leerontwikkeling van hun kind. 
Meer informatie over de CITO scores kunt u vinden in de ouderfolder van het CITO: Uw kind duidelijk in beeld.