Ouders

Deze pagina bevat interessante informatie voor ouders. U vindt hier informatie over de medezeggenschapsraad en ouderraad maar ook over de naschoolse opvang en de verlofregeling.

Door de klikken op de onderwerpen links vindt u meer informatie over het betreffende onderwerp.

Ook verwijzen we op deze pagina naar interessante informatie of links.

 

Binnen de Tijo van Eeghenschool zijn er verschillende organen waarbij ouders betrokken zijn:

Medezegenschapsraad (MR)

Sinds augustus 1985 moet aan iedere school een MR functioneren overeenkomstig een daartoe vastgesteld reglement. In dit reglement wordt onderscheid gemaakt in een adviesbevoegdheid en een instemmingbevoegdheid.

Deze raad is het inspraakorgaan van de ouders naar de school. De MR assisteert onder andere bij benoeming/ontslag van personeelsleden. Voor veel regelingen geldt een instemmings- of adviesrecht voor de Medezeggenschapsraad. Belangrijke beleidstechnische zaken worden in goed overleg met de school besproken. Wederzijdse informatie over de vergaderingen geeft een duidelijk inzicht in het schoolgebeuren. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 personeelsleden en 2 ouderleden. Men vergadert ongeveer 6x per jaar.

De ouder- en leerkrachtgeleding van de MR is gekozen door achterban. Meer informatie hierover vindt u op de website en in de schoolgids par. 9.10

Activiteitencommissie (AC) 

Naast het formele orgaan van de MR is er op de Tijo van Eeghenschool ook een actviteitencommissie (AR). Deze commissie bestaat uit enthousiaste ouders die het leuk vinden om te ondersteunen bij activiteiten die voor leerlingen worden georganiseerd en die passen binnen het beleid van de school. In gezamenlijk overleg met teamleden worden activiteiten gepland en georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn; sint, kerst, excursies, activiteiten bij het jaarthema, sportactiviteiten, het eindfeest, het organiseren van een algemene ouderavond en de verkeerssituatie rondom de school. (Schoolgids par. 9.11).

De AC krijgt hiervoor de beschikking over de vrijwillige ouderbijdrage (€ 90) en maakt jaarlijks in overleg met de school een planning hoe deze gelden in worden gezet voor verschillende activiteiten. De uitwerking hiervan wordt vastgelegd in de activiteitenplanning voor het betreffende schooljaar. Daarnaast kan de school bij de AC om extra bijdragen vragen voor speciale projecten. Jaarlijks maakt de AC een begroting en stuurt deze naar de MR ter goedkeuring. Aan het einde van het schooljaar wordt een financieel verslag gemaakt.

De AC bestaat uit een vaste club ouders met minimaal een coördinator en een kascommissie. De coördinator is het algemene aanspreekpunt van de activiteitencommissie en onder andere verantwoordelijk voor de planning van de bijeenkomsten en de vorming van de commissies. De kascommissie heeft het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast kan er gekozen worden voor een aantal vaste AC leden. De AC kan een aantal commissies instellen voor verschillende uitvoerende taken  (zoals genoemd in het reglement en activiteitenplanning). Deze ouders hoeven geen lid van de AC te zijn. Er is voor iedere commissie een commissieleider die verantwoording aflegt naar de coördinator van de AC en de kascommissie.

De AC is geen officiële vertegenwoordiging van de ouders m.b.t. het onderwijs/beleid. Het juiste orgaan daarvoor is de MR. Wel is er voor iedere MR vergadering overleg tussen de voorzitter MR, voorzitter AC en directie. Hierin kunnen signalen van ouders worden ingebracht.

Daarnaast kunnen AC leden zorgen dat bij vragen of klachten, deze ouders inzicht krijgen in de juiste gang van zaken omtrent hun vraag of klacht (zie kopje website en schoolgids par. 9.7) en/of dit melden bij de MR of directie.

Klassenouders

Naast de activiteiten die de activiteitencommissie op zich neemt zijn er in iedere klas specifieke zaken waarbij de school op de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Voor het organiseren van deze taken doet de leerkracht graag een beroep op de klassenouders. Deze klassenouders overleggen regelmatig met de leerkrachten over activiteiten van de klas en benaderen andere ouders voor hulp. Iedere groep heeft 1 of 2 klassenouder(s). Wilt u klassenouder worden, dan kunt u dit in het begin van het schooljaar bij de leerkracht kenbaar maken. De leerkracht maakt ieder jaar een keuze voor klassenouder(s). Jaarlijks is er een klankbordbijeenkomst met alle klassenouders en de directeur van de school.