Activiteitencommissie

Naast het formele orgaan van de MR is er op de Tijo van Eeghenschool ook een activiteitencommissie (AC). Deze AC bestaat uit enthousiaste ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij de uitvoering van het beleid van de school. In gezamenlijk overleg met teamleden worden activiteiten gepland en georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn; sint, kerst, excursies, activiteiten bij het jaarthema, sportactiviteiten, het eindfeest, het organiseren van een algemene ouderavond en de verkeerssituatie rondom de school.

De AC ondersteunt deze jaarlijks terugkerende of andere eenmalige activiteiten met de inkomsten van de ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is € 90,- per kind per schooljaar. Voor de kinderen die in de loop van het schooljaar instromen wordt dit bedrag naar rato verrekend. De ouderbijdrage wordt bij de start van het schooljaar geïnd. U krijgt hiervan bericht.

De AC leden vergaderen gemiddeld 5 maal per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata en verslag van de vergadering vindt u op het prikbord in de hal bij de mediatheek. Mocht u vragen of opmerkingen voor de AC hebben dan kunt u deze kenbaar via het mailadres van de AC; ac.tijo@hotmail.com of bij een van de AC leden.

Reglement Activiteitencommissie