Medezeggenschapsraad

Deze raad is het inspraakorgaan van de ouders en teamleden naar de organisatie. De Medezeggenschapsraad assisteert onder andere bij benoeming/ontslag van personeelsleden. Voor veel regelingen geldt een instemmings- of adviesrecht voor de Medezeggenschapsraad. Belangrijke beleidstechnische zaken worden in goed overleg met de school besproken. Wederzijdse informatie over de vergaderingen geeft een duidelijk inzicht in het schoolgebeuren. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden, waarvan 2 personeelsleden en 2 ouderleden. Men vergadert ongeveer 6x per jaar.

Sinds augustus 1985 moet aan iedere school een Medezeggenschapsraad functioneren overeenkomstig een daartoe vastgesteld reglement. In dit reglement wordt onderscheid gemaakt in een adviesbevoegdheid en een instemmingbevoegdheid, terwijl in geval van blijvend verschil van inzicht tussen bestuur en MR een geschillenregeling van kracht is.

Met ingang van het jaar 1995 is het reglement op een aantal punten aangescherpt voor wat betreft de instemmingbevoegdheid van de personeelsgeleding, met name op het terrein van de rechtspositie.

 Adviesbevoegdheid heeft de MR o.a. voor:

Instemmingbevoegdheid heeft de MR o.a. voor elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

Instemmingsbevoegdheid heeft de personeelsgeleiding van de MR o.a. met betrekking tot:

Leden:    

Personeel:

De MR kunt u ook bereiken via het mailadres: mrtijovaneeghenschool@gmail.com