Verlofaanvragen

Naast de reguliere schoolvakantie zijn er soms reden waardoor kinderen niet naar school kunnen komen. Als u kind door ziekte niet op school aanwezig kan zijn dan kunt u dit melden via Mijnschoolinfo. In alle andere gevallen moet verlof aangevraagd worden. De regels voor dit verlof en het aanvraagformulier kunt u hieronder vinden.

Meer (en recente) informatie kunt u ook vinden op de website van de leerplicht:  http://www.leerplein-mzk.nl/

Download hier het formulier voor een verlofaanvraag.

Regels voor verlof.

Buitengewoon verlof tijdens de schooltijden is alleen toegestaan in geval van gewichtige omstandigheden zoals bijvoorbeeld overlijden binnen de familie, huwelijken of jubilea van ouders en grootouders, wettelijke verplichtingen waaraan buiten de schooltijden niet kan worden voldaan. Uitgangspunt is dat het gaat om omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind zijn gelegen.

Afwezigheid vanwege bijvoorbeeld verjaardagen, gewoon familiebezoek (ook naar het buitenland), vakantie in een goedkope periode, een reisje dat u heeft gewonnen, eerder vertrek naar of latere terugkeer van vakantie zijn geen redenen voor verlof.

Extra verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt dus niet verleend. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken: wanneer extra vakantie om medische redenen noodzakelijk wordt geacht of wanneer een van de ouders een zo specifiek beroep uitoefent dat het aantoonbaar onmogelijk is om tenminste  1 maal per jaar in de schoolvakanties 2 weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te kunnen. 
Belemmeringen of organisatorische problemen op uw werk vallen daar niet onder en geven dus geen recht op extra vakantieverlof; het moet echt gaan om de aard van het beroep. Maar ook dan nog gelden er beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop deze mag worden gepland. Bovendien dient u schriftelijke verklaringen te kunnen overleggen, van bijvoorbeeld een arts of werkgever. Een standaard werkgeversverklaring is daarvoor niet toereikend.
Uit de (werkgevers)verklaring moet blijken dat er geen verlof mogelijk is binnen de officiële schoolvakanties en dat het om de enige gezinsvakantie (maximaal 2 weken) van het betreffende schooljaar gaat.

In beide gevallen, dus zowel verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof, dient u vooraf een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur, bij voorkeur acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur of onderaan deze bladzijde te downloaden. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden wordt u verwezen naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, omdat de directie hierover niet mag beslissen.
Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen, evenals extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Probeert u op de eerste plaats te voorkomen dat uw kind lessen mist! En laten we ons met elkaar realiseren dat leren vooral een recht en een kans is voor uw kind om zich optimaal te ontwikkelen, en niet op de eerste plaats een plicht!
Omdat we ons onderwijs en uw kind heel serieus nemen heeft het bestuur van Salomo de schooldirectie de opdracht gegeven om de leerplichtwet strikt na te leven.
 
Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties:
1. Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. 
Verlof indien:
• wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts
mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
• een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.
Vakantieverlof mag:
• één maal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; voor bloed of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-,40- en 50 jarige ambtsjubileum en het 12 1/2-,25-,40-,50- en 60- jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school,bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.
Verlof indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school  houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

De volgende situaties zijn geen gewichtige omstandigheden:
a. familiebezoek in het buitenland
b. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
c. vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
d. een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
e. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
f. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Download hier het formulier voor een verlofaanvraag.