Kernvakken

Een belangrijke taak van de school is het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden. De Tijo van Eeghenschool werkt voor de vakken rekenen, lezen, spelling en taal met beproefde methodes. Deze zijn met zorg door het team gekozen, waarbij rekening is gehouden met onze populatie van leerlingen. Dagelijks is er in het rooster aandacht voor de kernvakke.

Bij de kernvakken wordt gewerkt met een groepshandelingsplan (GHP). In een groepsplan GHP staat beschreven welke doelen er voor welke groep leerlingen gesteld worden en welke interventies nodig zijn om deze doelen te behalen. Alle kinderen staan vermeld in het GHP. De voortgang wordt besproken tijdens de overleggesprekken tussen de leerkracht en de intern begeleider (ten minste 3 x per jaar).
Wanneer de interventies onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, wordt gezamenlijk gekozen voor een andere mogelijkheid om de leerling te helpen in zijn of haar ontwikkeling. De te volgen stappen worden dan met de ouders besproken, meestal op een ouderavond of na schooltijd bij een gesprek op afspraak.