Kernteam

Op onze school hebben we te maken met een aantal partners waar we nauw mee samenwerken. Samen met deze partners vormen we een ‘kernteam’.  Dit team komt een aantal keer per jaar bijeen om te bespreken hoe het op school gaat en waar knelpunten liggen. Hierdoor zijn de lijnen kort en weten we elkaar snel te vinden. Hieronder stellen onze belangrijkste ketenpartners zich aan u voor.  

CJG

Even voorstellen...

‘Mijn kind is het mooiste dat mij ooit is overkomen of ik wil graag dat mijn kind mee kan doen op school en vriendjes of vriendinnetjes heeft.’ Herkenbaar? Maar wat als het nu net even minder gaat? Als jouw kind niet lekker in z’n vel zit, te weinig zelfvertrouwen heeft of zelfs gepest wordt? Als je in discussies belandt met je partner over de opvoeding of je kind moeite heeft met de scheiding? De meeste ouders vragen als eerste advies aan familie of vrienden. Mensen die dichtbij je staan en jou en je kind goed kennen, maar je kunt je vraag ook stellen aan een professional.

Op deze school staat een heel team voor je klaar! Als je je zorgen maakt of vragen hebt, kun je naast de leerkracht altijd contact zoeken met de Intern Begeleider (IB’er). Ook een medewerker van de GGD met veel ervaring op medisch gebied is aan de school verbonden. Andere teamleden zijn de leerplichtambtenaar en een CJG-coach van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij kunnen je helpen met vragen over de opvoeding en hebben veel kennis over de ontwikkeling en het gedrag van een kind. Samen hebben we hetzelfde doel, dat het goed gaat met je kind! Dat je kind een fijne tijd heeft op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarvoor bundelen we onze kennis en krachten en maken we het voor jou zo makkelijk mogelijk als jouw kind of gezin een steuntje in de rug nodig heeft. Het maakt niet uit waar je je vraag stelt, als je hem maar stelt en er niet mee rond blijft lopen...


GGD


Mijn naam is Angela Louman, ik ben jeugverpleegkundige bij de GGD Kennemerland. 
Ik werk samen met het team van de GGD en de intern begeleider aan preventie. 
Daarnaast doe ik de triage van de screening van de groep 7 leerlingen. Een ouder kan ook altijd bij mij komen met vragen over de opvoeding/zindelijkheid of slaapproblemen. 


Ik ben Denise Liefting, doktersassistente Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland. Ook dit schooljaar hoop ik weer op school te komen voor de screening van de kleuters en groep 7. 
De screening bestaat uit: 
- Kleuters: ogen- en orentest en het wegen en meten. 
- Groep 7: ogentest en het wegen en meten. 
Ouders wordt gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. 


Mijn naam is Claudia van der Born, ik ben jeugdarts bij de GGD Kennemerland. 
Met het team volgen we groei, ontwikkeling en gezondheid van alle kinderen en jeugdigen en zetten ons in voor preventie, vroegsignalering of het snel oppakken van medische problemen. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

C:\Users\5168-3418-T.van_derL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3F58D71C.tmp

Mijn naam is Floor Oostendorp en ik ben verbonden aan de Tijo van Eeghenschoolals onderwijsconsulent van Samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Ik spreek ongeveer zes keer per jaar met de directie en intern beleider over allerlei zaken die met Passend onderwijs te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over individuele leerlingen, over het inzetten van passend plusaanbod, het analyseren van de opbrengsten of breder over bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel en kwaliteitszorg. Ook ben ik inzetbaar op leerkrachtniveau, voor coachingstrajecten of ik kan gevraagd worden om op teamniveau onderwijs gerelateerde onderwerpen vanuit het SWV toe te lichten/aan te kaarten.Groeten van Floor 

Fysiotherapie 

C:\Users\5168-3418-T.van_derL\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\88E463F4.tmp

Mijn naam is Sacha Smolders en ik ben kinderfysiotherapeut op de Tijo. Ik kan kinderen helpen met hulpvragen rondom de motoriek, schrijven of zindelijkheidsproblemen.  Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik samen met het kind op een speelse wijze kan werken aan hun behandeldoelen. Ieder kind is uniek en ieder lichaam is anders. Het pure en onbevangen gedrag van kinderen is een voorrecht om mee te werken. 
Met vriendelijke groet, Sacha  

Leerplicht 
Het landelijk vastgestelde recht op onderwijs van jongeren en de zorgplicht van de schoolbesturen is onder andere vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs en de Leerplichtwet 1969. Onderwijs is een recht en kan een jongere een beter toekomstperspectief bieden. Daarom zijn bij elke gemeente in Nederland leerplichtambtenaren in dienst. Zij controleren de naleving van de leerplichtwet en beschermen daarbij het recht op onderwijs. Leerplichtambtenaren zijn geen boetes uitdelende handhavers, maar zijn mensen die vanuit de kaders van de leerplichtwet meedenken over hoe het recht op onderwijs van uw kind het beste gewaarborgd kan worden. Dat betekent niet dat ze nooit handhavend optreden... 

De schoolloopbaan verloopt niet voor alle kinderen/jongeren voorspoedig. Dat kan leiden tot verzuim van school of zelfs tot thuiszitten. In die gevallen krijgt u als ouder met de leerplichtambtenaar te maken. De leerplichtambtenaar zal met u de oorzaken van verzuim of thuiszitten proberen te achterhalen. De kern van de aanpak van de leerplichtambtenaar is samenwerken. Samenwerken met u als ouders. Maar ook samenwerken met partijen als de consulenten van het samenwerkingsverband, het CJG, de jeugdarts van de GGD en de IB-er van de school. Het belang van de jongere staat daarbij voorop. Doel vanuit leerplicht is altijd, uitzonderlijke situaties daargelaten, om het kind/de jongere weer terug op school te krijgen. Dat kan zijn op de oorspronkelijke school, al dan niet met extra ondersteuning. Het kan ook zijn dat het voor het kind beter is bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs te gaan. Het uiteindelijke besluit ligt bij u als ouder. De leerplichtambtenaar geeft aan welke mogelijkheden er zijn op basis van de leerplichtwet. Daarbij is het recht op onderwijs van het kind leidend.  
Met vriendelijke groet, Aukje Zandstra (Leerplichtambtenaar Zuid-Kennemerland ) 

Tussenschoolse- en naschoolse opvang Les Petits
Kinderdagopvang Les Petits verzorgt de tussenschoolse opvang  (TSO) op de Tijo van Eeghenschool. Dit doen we volgens de PLAYgrounds methode. Deze methode stimuleert kinderen om te bewegen tijdens de pauze en draagt bij aan het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat op het schoolplein. Er zijn tijdens de TSO altijd vier vaste pedagogisch medewerkers aanwezig op het schoolplein. Zij kennen de kinderen goed en hebben allemaal de verantwoordelijkheid over een eigen stukje plein, het spelaanbod en de kinderen die daar spelen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd en dat de afspraken van het schoolplein worden nageleefd, tevens observeren wij de kinderen in hun spel, begeleiden wij hen waar nodig en ondersteunen wij hen in de interactie met elkaar. Tenslotte hebben wij ook een signalerende rol. In de vrije situaties op het schoolplein vallen soms toch andere zaken op dan in de meer gestructureerde omgeving van het klaslokaal. Om te zorgen dat de leerkracht goed op de hoogte is van het verloop van de pauze hebben wij iedere dag aan het einde van de TSO een korte overdracht met hen over onze bevindingen op het schoolplein. Ook is er regelmatig zorgoverleg tussen de ib-er van de Tijo en de coördinator van de TSO. Waar nodig kunnen wij met toestemming van ouder(s) ook een beroep doen op de expertise van de Pedagoog binnen Les Petits. Zo houden wij goed contact met elkaar en kunnen we pedagogisch spelaanbod leveren op het schoolplein! 
Met vriendelijke groet, Iris van Dam